Zarządzenie nr 9 w spr. organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych ...

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zarządzenie nr 9/ 2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas I-III oraz konsultacji w szkole.

 

Na podstawie:

  • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 maja zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 871 i 872;
  • Ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z 02.03.2020r ( Dz. U. 2020 poz. 374)
  • Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyrektor Zespołu, zarządza co następuje:

§ 1

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo– wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole dla uczniów klas I-III stanowią załącznik numer 1 do Zarządzenia.

§ 2

Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII mają możliwość indywidualnych lub w grupie do 12 uczniów konsultacji z nauczycielami zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zasady konsultacji w szkole stanowią załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas I-VII mają możliwość indywidualnych lub w grupie do 12 uczniów konsultacji z nauczycielami zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zasady konsultacji w szkole stanowią załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4

Wymienione konsultacje są całkowicie dobrowolne. Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają chęć udziału swojego dziecka w wyżej wymienionych zajęciach/konsultacjach składając oświadczenie, będące załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 5

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach zobowiązuje wszystkich pracowników Zespołu, jak również rodziców dzieci decydujących się na udział swoich dzieci w zajęciach/konsultacjach, do zapoznania się i stosowania Procedur bezpieczeństwa wprowadzonych osobnym Zarządzeniem.

§ 4

Zapoznanie się z Procedurami pracownicy Zespołu oraz rodzice dzieci potwierdzają własnoręcznym podpisem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania.

 

Załącznik nr 1 PDF. - Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w szkole dla uczniów klas I-III

Załącznik nr 2 PDF. - Zasady konsultacji w szkole

 

.