Bezpłatne świadczenia pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Szanowni Państwo!


OD 1.04.2020 W CPZ DORMED W NYSIE OFERUJE BEZPŁATNE ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE, PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

Placówka będzie udzielać szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej, a także wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w bardzo szerokim zakresie (kryzysy osobiste, kryzysy rozwojowe, trudności relacyjne w rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej, problemy emocjonalne, deficyty umiejętności itp.)

W ramach tej komórki będą realizowane bezpłatne- finansowane przez NFZ – świadczenia z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodzin lub opiekunów prawnych.

W ZWIĄZKU AKTUALNĄ SYTUACJĄ WSZYSTKIE ŚWIADCZENIA BĘDĄ REALIZOWANE ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

Świadczeń udzielać będą doświadczeni w pracy z dziećmi psycholodzy , psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi.

Rejestracja pod nr telefonów: 77/427 10 85, 882 096 660, 728 14 379

Procedury Współpracy

Świadczeniobiorcami mogą być dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym do ukończenia 21 roku życia, a także dzieci i młodzież, którzy opuścili szpital czy inny ośrodek opiekuńczy i wymagają kontynuacji terapii.

Świadczeniobiorcy mogą być zgłaszani przez:

-pracowników socjalnych

-asystentów rodziny

-kuratorów sądowych

-pedagogów, psychologów szkolnych

-rodziców opiekunów prawnych

-wychowawców klasowych oraz świetlic

-koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Poradnia współpracuje z zespołem podstawowej opieki zdrowotnej, kadrą psychologiczno-pedagogiczną w szkołach, w szczególności z nauczycielami, pracownikami i asystentami socjalnymi oraz kadrą kuratorską- po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów

- Stosowanie treningów zadaniowych, uświadomienie dziecka co do jego predyspozycji, mocnych i słabych stron. Ma to na celu przezwyciężenie braków umiejętności życiowych. Zdobycie określonych umiejętności społecznych i poznawczych.

- Profilaktyka uzależnień. Trening opierania się naciskom i odmawiania.

-Trening asertywności służy zmniejszeniu lęku wynikającego ze złego przystosowania powstrzymującego dziecko przed bezpośrednim, uczciwym oraz spontanicznym wyrażaniem własnych poglądów oraz opinii.

- Rozwijanie umiejętności właściwej komunikacji w grupie i relacjach z innymi.

- Pomoc w opracowywaniu planów życiowych oraz koordynacja w ich wdrażaniu.

- Kształtowanie nawyku spędzania wolnego czasu w efektywny, racjonalny i kulturalny sposób.

- Zachęcanie do aktywności fizycznych służących rozładowaniu napięcia emocjonalnego oraz stosowanie terapii wyciszającej.

- Rozwijanie umiejętności społecznych; zdolność do nawiązywania więzi i przyjaźni; umiejętność wychodzenia z sytuacji konfliktowych bez uciekania się do przemocy i agresji; asertywność.

- Nauka w zakresie kontrolowania emocji i niwelowania emocji negatywnych (kontrola złości i agresji).

- Kształtowanie samooceny i godności, nauka doceniania wartości ważnych w życiu społecznym.

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz nauka rozwiązywania problemów i podejmowania racjonalnych decyzji.

-Indywidualizacja podejścia w pracy połączona z okazywaniem zrozumienia, udzielaniem wsparcia i motywowaniem do pracy nad sobą. Zwraca się uwagę na indywidualne i częste rozmowy , uświadamiające im korzyści i starty z ich obecnego funkcjonowania i zachowania.

-Określeniem zasad i granic za naruszenie, których ponosi się konsekwencje.

-Uświadomienie, że są wartościowymi ludźmi oraz, że sami piszą scenariusz swojego życia, wskazywanie innych rozwiązań i szukanie innych wyjaśnień sytuacji problemowej.

- Zaleczenie ran z dzieciństwa, wzmocnienie samooceny, budowa stabilnego poczucia własnej wartości.

Zachęcamy do skorzystania!