Ocenianie w nauczaniu zdalnym kl. 4 - 8

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

ZASADY OCENIANIA ZDALNEGO W KLASACH IV – VIII


Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej. Mogą nimi być: poczta elektroniczna, telefon, aplikacja WhatsApp, Skype, Classdojo, platforma EduNect lub inne dostępne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, pod warunkiem udzielenia zgody wszystkich stron na użycie określonego komunikatora.

1. Praca zdalna uczniów podlega ocenie i odnotowywana jest w dzienniku lekcyjnym w kategorii praca zdalna.

2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom, nauczycielowi rzetelnej informacji zwrotnej o postępach i trudnościach ucznia.

3. Każda ocena negatywna jest opatrzona komentarzem – zawierającym wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może i powinien on podnosić swoje osiągnięcia edukacyjne.

4. Obszary aktywności podlegające zdalnemu ocenianiu:

a) aktywność ucznia – systematyczne wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez nauczyciela;

b) wykonanie zleconych zadań/ćwiczeń;

c) redagowanie dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnych z poszczególnych przedmiotów;

d) niewerbalne wytwory pracy: album, plakat, prezentacja, rysunek...

e) karty pracy;

f) quiz/test/gra interaktywna w ramach podsumowania lekcji;

g) notatki wysyłane za pomocą zdjęć lub skanu;

h) quiz ze słówek przeprowadzany online, krótkie nagrania audio – w języku angielskim, niemieckim, języku mniejszości narodowej-niemieckim;

i) praca na platformie EduNect;

j) inne zadania zlecone przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki przedmiotu.

5. Nauczyciele – zadając uczniowi pracę podlegającą ocenie – odnotowują termin jej wykonania.

6. Nauczyciel może zadać pracę na ocenę raz w tygodniu, a czas na jej sprawdzenie i ocenę wynosi do 7 dni roboczych.

7. Wszystkie aspekty dotyczące oceniania, monitorowania postępów ucznia, weryfikacji wiedzy i umiejętności, a nie ujęte w niniejszych zasadach, rozstrzygane są przez nauczyciela prowadzącego przedmiot po konsultacji i uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

Zespół nauczycieli klas IV - VIII