Ocenianie w nauczaniu zdalnym kl. 1 - 3

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

OCENIANIANIE ZDALNE W KLASACH I – III

 

Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami za pomocą wskazanych środków komunikacji elektronicznej. Mogą nimi być: poczta elektroniczna, telefon, aplikacja WhatsApp, Skype, Classdojo, platforma EduNect lub inne dostępne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, pod warunkiem udzielenia zgody wszystkich stron na użycie określonego komunikatora.

1. Ocena dostarcza uczniom, rodzicom, nauczycielowi rzetelnej informacji zwrotnej o postępach i trudnościach ucznia.
2. Każda ocena negatywna jest opatrzona komentarzem – zawierającym wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może i powinien on podnosić swoje osiągnięcia edukacyjne.
3. Obszary aktywności podlegające zdalnemu ocenianiu:

a)     wykonanie zleconych zadań/ćwiczeń z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej związanych z nauką: opowiadania, czytania, czytania ze zrozumieniem, starannego poprawnego pisania, liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych, wykonywania sprawdzianów;

b)     niewerbalne wytwory pracy: prace plastyczne, techniczne, doświadczenia przyrodnicze; wykonywanie ćwiczeń z wychowania fizycznego, edukacji informatycznej i muzycznej;

c)     karty pracy;

d)     aktywność ucznia – systematyczne wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez nauczyciela np. praca na stronach internetowych www.gov.pl/web/zdalnelekcje, E-podręczniki pl. (Edukacja wczesnoszkolna), praca na platformie EduNect;

e)     inne zlecone przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki przedmiotów.

4. Nauczyciele – zadając uczniowi pracę podlegającą ocenie – odnotowują termin jej wykonania.
5. Uczeń ma obowiązek wykonać pracę w terminie.
6. Nauczyciel może zadać pracę na ocenę z poszczególnej edukacji lub przedmiotu raz w tygodniu, a czas na jej sprawdzenie i ocenę wynosi do 7 dni roboczych.
7. Nauczyciel może wystawić od 1 do 3 ocen tygodniowo z danej edukacji lub danego przedmiotu.
8. Nauczyciel systematycznie informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach.
9. Praca zdalna uczniów jest oceniana i odnotowywana w dzienniku lekcyjnym w kategorii praca zdalna.
10. Wszystkie aspekty dotyczące oceniania, monitorowania postępów ucznia, weryfikacji wiedzy i umiejętności, a nie ujęte w niniejszych zasadach, rozstrzygane są przez nauczyciela prowadzącego przedmiot po konsultacji i uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej